Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

firmy Sto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020r.


Sprzedaż i dostawa produktów Sto Sp. z o.o. odbywa się na podstawie podanych niżej warunków. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i dostaw stanowią załącznik do zawieranych umów lub pojedynczych zamówień produktów.

§ 1

Zakres zastosowania Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw („Ogólne Warunki” lub „OWSiD”) regulują dostawy i usługi realizowane przez Sto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sto” lub „Dostawca”) na rzecz odbiorcy towarów i usług, zwanym dalej Kupującym. O ile nie postanowiono inaczej, OWSiD mają zastosowanie do wszelkich ofert oraz umów sprzedaży i dostawy związanych z wszelkimi towarami i usługami wprowadzonymi na rynek przez Sto.

2. Ogólne Warunki stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Kupującego i obowiązują przez cały czas trwania współpracy handlowej z Kupującym. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi jednocześnie poświadczenie Kupującego, że zapoznał się on i akceptuje niniejsze Ogólne Warunki. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sto, akceptacja OWSiD przy pierwszym zamówieniu jest równoznaczna z ich akceptacją przy następnych zamówieniach, do czasu zmiany ich treści bądź uchylenia.

3. Ogólne lub szczególne Warunki Umów stosowane przez Kupującego nie są akceptowane przez Dostawcę i nie mają zastosowania do ofert, umów oraz dostaw regulowanych tymi warunkami, chyba że Dostawca wyraźnie oświadczył w formie pisemnej, że takie warunki umów mają zastosowanie do określonej transakcji i to dopiero od momentu takiego oświadczenia. Wyrażenie zgody na zastosowanie takich warunków umów nie oznacza, że mają one lub będą mieć zastosowanie do innych transakcji zawieranych między Kupującym a Dostawcą.

4. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw są zamieszczone na stronie www.sto.pl

5. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w OWSiD nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków.


§ 2

Ceny i warunki płatności, zwłoka w odbiorze

1. Ceny zawarte w katalogu produktów i w ofertach są cenami netto nie obejmującymi podatku od towarów i usług.

2. Sto zastrzega sobie prawo zmiany cen, m.in. w związku ze zmianą kursu walut, cen surowców, transportu, energii czy stawek podatków.

3. Zapłata będzie dokonywana przez Kupującego na podstawie wystawionej przez Sto faktury VAT. O ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej, płatności należy uiszczać w momencie odbioru towaru lub w przypadku uzgodnienia odroczonego terminu płatności - w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

4. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Dostawca ma prawo domagać się od dnia następnego po terminie wymagalności faktury odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że w umowie zastrzeżono inaczej.

5. Jeśli Dostawca poniesie większą szkodę wynikłą z opóźnienia, niż kwota należnych mu odsetek, ma prawo dochodzić różnicy pomiędzy poniesioną szkodą a należnymi odsetkami.

6. Wstrzymanie zapłaty bądź potrącenie możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do roszczeń Kupującego uznanych przez Dostawcę, niespornych lub stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu.

7. Dostawca jest uprawniony, nawet w przypadku odmiennych poleceń Kupującego, do zaliczenia płatności najpierw na poczet jego dawniejszych długów. O sposobie przeprowadzonego zarachowania Dostawca poinformuje Kupującego. Jeżeli do zapłaty są koszty postępowania sądowego czy egzekucyjnego oraz odsetki, Dostawca ma prawo zaliczyć płatność najpierw na poczet kosztów, następnie odsetek, a na końcu na poczet należności głównej.

8. Jeżeli Kupujący opóźnia się z przyczyn leżących po jego stronie z odbiorem przedmiotu dostawy, bądź z dokonaniem zapłaty, Dostawca może, po upomnieniu i po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez siebie terminu dodatkowego, odstąpić od umowy lub domagać się odszkodowania z powodu niewykonania umowy.


§ 3

Zamówienie/zawarcie umowy.

1. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie jego przyjęcia przez Sto.

2. Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się zamówienie na druku zamówienia Sto i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego, co potwierdzone jest stosownym odpisem z KRS bądź CEIDG bądź stosownym pełnomocnictwem, które musi zostać dołączone do zamówienia. Ewentualnie dopuszczalne jest potwierdzenie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej, jednakże pod warunkiem, iż e-mail będzie wysłany z adresu firmowego Kupującego.

3. Przy zamówieniach dotyczących farb Kupujący musi mieć na względzie fakt, że struktura podłoża, chłonność, wiek porównywalnego materiału, działanie warunków zewnętrznych i światła, a także inne czynniki, zmieniają odcień farby. Z uwagi na powyższe, przed przystąpieniem do pracy z użyciem farb należy sprawdzić odcień na powierzchni, na której farba ma zostać użyta. Przy zamówieniach uzupełniających tego samego koloru należy podać jego numer określony w ostatnim zamówieniu, numer tego zlecenia oraz informację o kontynuacji zamówienia.

4. Przedstawiciele handlowi Dostawcy działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.

5. Wskazówki i zalecenia wykonawcze dotyczące towarów, które Dostawca przekazuje ustnie i pisemnie Kupującemu, podawane są zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej. Nie stanowią one części składowej umowy sprzedaży i nie mogą być uznawane za źródło dodatkowych obowiązków Dostawcy, wynikających z umowy sprzedaży, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. Wskazówki i zalecenia zawarte w opisach towarów nie zwalniają w żadnym razie Kupującego z obowiązku zachowania należytej staranności w upewnieniu się o przydatności wyrobów Dostawcy do oczekiwanego przez Kupującego celu.

§ 4

Wydanie towaru. Warunki i terminy dostaw.

1. Odbiór towaru może się odbywać transportem Kupującego bądź zleconym przez Dostawcę.

2. Jeśli Kupujący odbiera towar własnym transportem z miejsca wskazanego przez Sto, wydanie zamówionego towaru następuje pod warunkiem podpisania stosownych dokumentów odbioru. Z chwilą przystąpienia do czynności załadunkowych na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

3. W przypadku, gdy Sto zapewnia transport zamówionego towaru, jego wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący i ponosi za nie odpowiedzialność. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący podpisuje stosowne dokumenty odbioru, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego.

4. W przypadku, gdy Sto zapewnia transport, przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia towaru lub środka transportu. W takiej sytuacji przewoźnik może zażądać od Kupującego pisemnego oświadczenia o przejęciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub uszkodzenie przewożonego towaru. W przypadku odmowy złożenia przez Kupującego wskazanego oświadczenia uznaje się, że towar dostarczony został w terminie.

5. Na miejscu wyładunku musi być obecna osoba upoważniona przez Kupującego do przyjęcia i potwierdzenia dostawy. W przypadku braku takiej osoby lub w przypadku wystąpienia innej zawinione przez Kupującego przyczyny, która uniemożliwi wyładunek, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami takiej dostawy.

6. W przypadku, gdy ilość towaru została określona w zapytaniu, względnie zamówiona przez Kupującego poprzez podanie informacji o powierzchni, na której towar ma być zastosowany, Dostawca dokonuje przeliczenia niezbędnej ilości towaru zgodnie z wiedzą dotyczącą jego zastosowania wynikającą z praktyki. W takich sytuacjach możliwa jest nadwyżka bądź niedobór dostawy do około 10%. To samo dotyczy materiału barwionego.

7. Dostawca nie odpowiada za opóźnienia dostaw i usług zaistniałe na skutek działania siły wyższej oraz zdarzeń, które nie były Dostawcy znane przy zawieraniu umowy, a które w znacznym stopniu utrudniają, bądź uniemożliwiają mu dokonanie dostawy, niezależnie od tego, czy siła wyższa wpływa na Dostawcę czy na Kupującego – w szczególności będące następstwem wszelkich nie zawinionych przez Dostawcę zdarzeń oraz innych okoliczności, za które Dostawca odpowiedzialności nie ponosi, a Kupującemu z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tego tytułu.

8. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje również w przypadku, gdy okoliczności, o których wyżej mowa, wystąpią w okresie zwłoki Dostawcy, a także, kiedy wystąpią one u Poddostawców.

9. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Dostawcę do przedłużenia terminu dostawy lub usługi o czas trwania przeszkody, łącznie ze stosowanym okresem rozruchu.

10. Wysyłka materiałów na koszt Dostawcy następuje tylko i wyłącznie po spełnieniu przez Kupującego określonego przez Dostawcę minimum logistycznego. W przypadku nie spełnienia ustalonego minimum logistycznego, Kupujący jest obciążany zryczałtowanym kosztem transportu.

11. Kupujący lub osoba dokonująca w jego imieniu odbioru i przewozu materiałów objętych klasyfikacją  ADR  zobowiązany jest stosować się do wymagań Umowy Europejskiej dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119 ) oraz innych aktów krajowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

§ 5

Transport. Przejście ryzyka.

1. O ile strony nie postanowią inaczej, Dostawca realizuje dostawę ”ex works”.

2. O ile strony nie postanowią inaczej, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą załadowania towaru na środek transportu w miejscu wydania towaru z magazynu Dostawcy.

3. Jeżeli Strony wyraźnie nie postanowią inaczej, dostawa następuje łącznie z opakowaniem.

§ 6

Opakowania.

1. Opakowania materiałów są jednorazowego użytku i nie podlegają zwrotowi do Dostawcy. Wyjątek stanowią Palety Euro, które są fakturowane do każdej dostawy. Jeśli Kupujący dostarczy Dostawcy pisemne oświadczenie, że nie będzie dokonywał zwrotu Palet Euro, będzie obciążany ich kosztem odrębną pozycją na fakturze za materiał. Brak oświadczenia Kupującego oznacza zgodę Kupującego na obciążenie kosztem Palet Euro na osobnej fakturze. Kupujący może zwrócić Dostawcy Palety Euro pod warunkiem, że nie będą one zniszczone i zachowają parametry jakościowe i techniczne.

2. Kupujący obowiązany jest we własnym zakresie zatroszczyć się o utylizację opróżnionych opakowań, stosownie do przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz pokryć wszelkie koszty, opłaty itp., jakimi zostanie Dostawca obciążony w przypadku niewykonania przez Kupującego powyższego obowiązku.

3. Podczas przekazywania opakowań StoSilo i innych opakowań wielokrotnego użytku oraz kontenerów na materiały obowiązują w pierwszej kolejności „Szczególne warunki umów dotyczące przekazywania opakowań StoSilo i innych opakowań wielokrotnego użytku oraz kontenerów na materiały”. O ile „Szczególne warunki umów dotyczące przekazywania opakowań StoSilo i innych opakowań wielokrotnego użytku oraz kontenerów na materiały” nie zawierają odpowiednich regulacji, uzupełniająco obowiązują niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

§ 7

Faktury VAT, warunki płatności.Limit handlowy

1. Zapłata przez Kupującego będzie dokonywana bez potrąceń na podstawie wystawionej przez Sto faktury VAT na wskazany na fakturze rachunek bankowy zgodnie z terminem płatności każdorazowo wyszczególnionym na fakturze z zastrzeżeniem, że faktury z odroczonym terminem płatności mogą być wystawiane tylko Kupującym z przyznanym limitem handlowym.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sto.

3. W przypadku braku lub błędnej informacji, których faktur dotyczy przelew bankowy, Dostawca zaliczy automatycznie daną kwotę jako zapłatę za najstarsze wymagalne zobowiązania Kupującego.

4. Za każdy dzień zwłoki po terminie płatności podanym na fakturze VAT Dostawca naliczy należne mu odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

5. Dostawca może przyznać Kupującemu na jego wniosek limit handlowy na podstawie oceny wiarygodności Kupującego i dostarczonych przez niego zabezpieczeń. W przypadku udzielenia Kupującemu limitu handlowego, Sto ma prawo w każdym czasie wymagać od Kupującego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową.

6. Procedurę dotyczącą przyznania limitu handlowego stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Kupującego wniosku o podwyższenie limitu handlowego.

7. Dostawca ma prawo, w każdym czasie, do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu limitu handlowego i wskazanego na fakturach VAT terminu płatności na podstawie bieżącej analizy obrotów z Kupującym, przebiegu współpracy oraz zmian w sytuacji finansowej Kupującego.

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności przez Kupującego Dostawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.

9. Stan zobowiązań Kupującego z tytułu zakupionych od Dostawcy towarów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu handlowego. Oznacza to, że w przypadku gdy stan zobowiązań Kupującego z tytułu zakupu towaru przekroczy limit kredytu, Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty swoich zobowiązań tak, aby ich stan nie przekraczał kwoty limitu handlowego, nawet jeżeli żadna z wystawionych przez Dostawcę faktur VAT nie będzie jeszcze wymagalna. W przypadku braku zapłaty Dostawca ma prawo wstrzymać dostawy do czasu jej otrzymania ze strony Kupującego.

1o. Zapłata ceny sprzedaży przez Kupującego poprzez potrącenie lub skorzystanie z prawa zatrzymania są wyłączone.

11. Kupujący nie może dokonywać żadnych kompensat, cesji oraz jakiegokolwiek obrotu wierzytelnościami, które mogą wyniknąć i będą mu przysługiwać wobec Dostawcy bez jego pisemnej zgody pod rygorem nieważności.

§ 8

Rękojmia, odpowiedzialność Dostawcy. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje nie powodują odroczenia terminu płatności i mogą być składane Dostawcy wyłącznie w terminach i formie określonych w niniejszym paragrafie.

2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.

3. Jawne wady jakościowe oraz braki ilościowe Kupujący obowiązany jest zgłosić niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty odbioru towaru, w przeciwnym razie towar uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń. Informację o brakach ilościowych Kupujący obowiązany jest ujawnić w dokumentach przewozowych w obecności Przewoźnika.

4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych towaru Kupujący może się domagać dostawy brakującej ilości towaru w ustalonym przez Strony terminie.

5. Zgłoszenia wad ukrytych Kupujący zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej w ciągu 2 dni od ich ujawnienia w zawitym terminie 6 miesięcy, licząc każdorazowo od daty wydania towaru z magazynu Dostawcy.

6. Kupujący umożliwi Dostawcy lub osobom przez niego wskazanym dokonanie oględzin i badania towaru uznanego przez Kupującego za wadliwy w każdym czasie od chwili zgłoszenia wady do momentu rozpatrzenia reklamacji, tj. udzielenia informacji przez Dostawcę.

7. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

8. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowiązuje się usunąć wady lub wymienić zakupiony towar na wolny od wad wg własnego uznania. W takich wypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynie Dostawcy. W przypadku nie dostarczenia towaru wolnego od wad bądź nie usunięcia wady, Kupującemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy lub obniżenia ceny.

9. W razie wymiany towaru bądź usunięcia wady Kupującemu nie przysługuje żądanie dalszych odszkodowań i rekompensat.

10. Wzorniki kolorów farb Dostawcy wytwarzane są w procesie drukarskim. Nieznaczne odchylenia odcieni barwionego towaru w stosunku do odcieni wzorcowych nie stanowią wad.

11. Przy zamówieniach uzupełniających nieznaczne odchylenia co do odcienia, struktury, stopnia lepkości, czasu schnięcia i wiązania mieszczą się w granicach tolerancji branżowej i nie są wadami. To samo dotyczy zamówień wg katalogów odcieni i wzorów Kupującego. Porównania odcieni w celu dodatkowego zamówienia mogą być dokonywane jedynie w identycznych warunkach (oświetlenie, kolor, struktura i wiek powierzchni, na której mają być zastosowane itp.). Chłonność albo struktura podłoża, wiek porównywanego materiału, warunki zewnętrzne i działanie światła oraz inne czynniki mogą zmienić odcień materiału. Odcienie należy sprawdzić przed przystąpieniem do pracy na obiekcie, na którym materiały mają być użyte; niewielkie odchylenia odcieni mieszczą się w granicach tolerancji branżowej i nie mogą być kwestionowane. Nie mogą być zgłaszane reklamacje z powodu odchyleń, które są uwarunkowane wymienionymi czynnikami i na które Dostawca nie ma wpływu.

12. Dostawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Kupującego, a mianowicie jeżeli Kupujący domieszał rozcieńczalników, utwardzaczy, dodatkowych lakierów i innych komponentów, których domieszanie narusza użytkowo–techniczne wskazówki Dostawcy. Zasada ta obowiązuje odpowiednio, jeżeli dodatkowe wskazówki użytkowo – techniczne Dostawcy nie będą przestrzegane w procesie użycia przedmiotu dostawy.

13. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty bądź magazynowany w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

14. Roszczenia Kupującego o odszkodowanie, bez względu na podstawę prawną, są ponadto niedopuszczalne w razie nieznacznych zaniedbań, o ile Dostawca nie naruszył istotnych obowiązków umowy. Roszczenia o odszkodowanie z powodu naruszenia istotnych warunków umowy przez nieznaczne zaniedbania ograniczone są do wyrównania przewidywalnej, typowej dla rodzaju kontraktu, szkody rzeczywistej. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadkach odpowiedzialności niezależnej od winy, a także jeżeli przedmiot dostawy nie odpowiada właściwościom, co do których istnienia Dostawca zapewnił Kupującego na piśmie. Dostawca nie odpowiada za szkody pośrednie, w tym m.in. utracony zysk.

15. W przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi odpowiedzialność Dostawcy za szkody powstałe w wyniku istnienia wad zostaje wyłączona na podstawie przepisu art. 558 Kodeksu cywilnego.

16. Po upływie okresu gwarancji wyklucza się wszelkie roszczenia gwarancyjne Kupującego, niezależnie od zakresu gwarancji udzielonej przez Kupującego jego klientowi.

17. Sto ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec Dostawcy wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

§ 9

Brak możliwości zwrotu towaru. Zastrzeżenie prawa własności.

1. Dostawca nie przyjmuje zwrotu dostarczonego materiału (Wyjątki: zwrot uzasadniony wadami towaru zgodnie z § 8 pkt II oraz odbiór towaru w przypadku braku zapłaty zgodnie z pkt VI niniejszego paragrafu).

2. Dostawca zastrzega sobie, jako sprzedawca, prawo własności w stosunku do wszystkich dostarczanych towarów, do chwili całkowitego zapłacenia ceny oraz wszelkich należności dodatkowych.

3. Kupujący obowiązany jest obchodzić się z towarem objętym zastrzeżeniem prawa własności z zachowaniem najwyższej staranności i niezwłocznie powiadomić Dostawcę o jego zajęciu, konfiskacie, uszkodzeniu bądź zaginięciu. Naruszenie tego obowiązku przez Kupującego uprawnia Dostawcę do odstąpienia od umowy. Kupującego obciążają wszelkie niezbędne koszty, poniesione w szczególności w ramach skargi przeciwegzekucyjnej w stosunku do osób trzecich, zmierzającej do zniesienia zajęcia oraz koszty związane ze zwrotem towaru.

4. Kupujący może we właściwy sposób, zgodnie z przeznaczeniem, stosować towary objęte zastrzeżeniem prawa własności, nie może jednak ustanawiać na nich zastawu ani też przewłaszczać ich na zabezpieczenie roszczeń.

5. W przypadku zwłoki ze strony Kupującego w zapłacie jego zobowiązań Dostawca jest uprawniony do odebrania zastrzeżonego towaru. Prawo odebrania towaru nie dotyczy towaru, za który już zapłacono. Odebranie towaru nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że Dostawca złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Koszty powstałe w związku ze skorzystaniem z prawa odbioru towaru (szczególnie koszty transportu i magazynowania) ponosi Kupujący, o ile Dostawca poinformował go o zamiarze odebrania towaru. Dostawca jest uprawniony do sprzedaży odebranego towaru celem zaspokojenia swoich roszczeń, o ile uprzedził Kupującego o takim zamiarze. Dostawca zobowiązany jest podać w zawiadomieniu termin, w którym Kupujący zobowiązany jest spełnić swoje zobowiązania.

§ 10

Dane osobowe

1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO" obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku).

2. Sto jest administratorem danych osobowych.

3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. agencjom marketingowym, dostawcom usług logistycznych, podwykonawcom usług Sprzedawcy, którzy przetwarzają dane osobowe Kupującego na zlecenie Dostawcy i wyłączanie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].

5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 11

Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia OWSiD mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez Sto.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy a OWSiD, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia umowy.

3. O ile z postanowień OWSiD nie wynika inaczej wszelkie zawiadomienia i oświadczenia stron wynikające lub związane z wykonaniem umowy sprzedaży i dostawy mogą być przesłane listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.

4. Zawiadomienia i oświadczenia będą kierowane przez Dostawcę odpowiednio na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty e-mail podane przez Kupującego w zamówieniu. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sto o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczenia korespondencji oraz danych wskazanych w zamówieniu, w przeciwnym razie korespondencja przesłana na ostatni znany adres korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty e-mail uznana będzie za skutecznie doręczoną.

5. Zmiany umowy bądź postanowień OWSiD wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakiejkolwiek części Ogólnych Warunków, pozostaje bez wpływu na ważność ich pozostałej części. W takiej sytuacji strony zastąpią takie postanowienia ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWSiD obowiązują stosowne przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.

8. Sprawy między stronami będą rozpoznawane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Dostawcy.

9. Cesja praw z zawartej umowy nastąpić może jedynie za zgodą Sto.

10. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji, tj. zamieszczenia nowych OWSiD na stronie internetowej Dostawcy.