Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Proces rekrutacji

Pierwszy krok jest niezwykle prosty

W przypadku określonych stanowisk w procesie rekrutacyjnym sprawdzamy znajomość języków, określonych programów koniecznych do wykonywania codziennych zadań oraz prosimy o próbki pracy. O wynikach procesu rekrutacji informujemy kandydatów drogą mailową lub telefoniczną. Ilość etapów procesu rekrutacji uzależniona jest od stanowiska, na które rekrutujemy.

Dbamy o rozwój i szybką adaptację nowych członków naszego zespołu dlatego po rozpoczęciu pracy nowy pracownik otrzymuje pakiet szkoleń produktowych i stanowiskowych rozpisany w indywidualnym programie adaptacyjnym STOry Begins.

Etapy rekrutacji

I ETAP Publikacja ogłoszenia i analiza przesłanych dokumentów aplikacyjnych pod kątem wymogów stanowiska i poszukiwanych przez nas kompetencji. Kontakt z wybranymi kandydatami.

II ETAP Spotkanie i rozmowa rekrutacyjna z pracownikiem działu HR, weryfikacja doświadczenia, wiedzy i umiejętności kandydata.

III ETAP Rozmowa rekrutacyjna z potencjalnym przełożonym i przedstawicielem działu HR.

IV ETAP Wybór najlepszego kandydata, propozycja zatrudnienia.Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że  administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest:

Sto Sp. z o.o.

ul. Zabraniecka 15

03-872 Warszawa

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Sto Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt mailowy pod adresem: rodo@sto.com bądź kontakt pisemny na adres: Sto sp. z o.o., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat.

Osoby zainteresowane udziałem w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na obecny proces rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sto Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zabranieckiej 15, 03-872 Warszawa, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku, na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sto Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zabranieckiej 15, 03-872 Warszawa, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Kontakt

Aplikacja o pracę w Sto

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:


Dział Human Resources

rekrutacja[at]sto.com

Tel: (22) 511 61 34